ม.อ. สนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือการสนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยว่า ศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการสนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

(Universal Design Center) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสารคาม อาจารย์ตรีชาติ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน เริ่มจากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้มีแนวคิดสานต่อนโยบายรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาประเทศ และเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมสำหรับสังคมสูงวัย ซึ่งในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการให้มีการออกแบบและปรับสิ่งแวดล้อมในบ้านให้มีความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ นอกจากนั้น อาจารย์ตรีชาติ ยังกล่าวต่อว่า ในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของ สสส. จะมีการออกแบบบ้านตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะนำไปสร้างเป็นแบบจำลองไว้ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปดูรูปแบบของการสร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุได้ โดยคาดว่าน่าจะดำเนินการออกแบบและสร้างเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth